Akdağmadeni Kaymakamlığı İftar Yemeği Programı

          Akdağmadeni Kaymakamlığı Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği programı düzenlemiştir.Yemeğe İlçemiz Kaymakamı Sayın;Ahmet YILDIZ, Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcısı ,İlçe Garnizon Komutanı,İlçe Emniyet Müdürü, İlçe meclis üyeleri, Belekçahan Belediyesi başkanı, Umutlu Belediyesi başkanı,  ilçe ve köy muhtarları ,özel davetliler ve diğer daire amirleri katılmıştır.

Yakacak Yardımı Başvuruları Başladı.

       Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yapmış olduğu Yakacak yardımı başvuruları 13.07.2015 tarihi ile başlamıştır.Başvurular 31.07.2015 tarihi ile sona erecektir. Bu tarihten sonra kesinlikle başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruya kimlik ve kimlik fotokopisi ile gelinmesi yeterlidir. 

Haz 25

Karapir Köyü Kanalizasyon İnşaatı ve 250 kişilik fosseptik Yapım İşi İhale İlanı

AKDAĞMADENİ KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İHALE İLANI

       Akdağmadeni İlçesi Karapir Köyü Kanalizasyon İnşaatı ve 250 kişilik fosseptik Yapım İşi, Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17. Maddesi a bendine Göre, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : İbrahimağa Mahallesi Hükümet Konağı Kat: 3 Akdağmadeni/Yozgat
b) Telefon ve faks numarası : (0 354) 314 22 34 / (0 354) 314 37 56
c) Elektronik Posta Adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.akdagmadeni.gov.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karapir Köyü Kanalizasyon İnşaatı ve 250 kişilik fosseptik Yapım İşi
b) Yapılacağı yer : Karapir Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk gün)  takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 02.07.2015 Perşembe günü Saat: 10:30

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a )
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

ç )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;

4.2.1.1. İş deneyim belgeleri:

Bu iş için İş Deneyim Belgesi istenilmemektedir.

4.2.2.  İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler:

4.2.2.1. Anahtar Teknik Personel;

Bu iş için anahtar teknik personel istenilmemektedir. 

4.2.2.2. Teknik Personel;

Bu iş için teknik personel istenilmemektedir.

5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

İhale dokümanı, Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve CD ortamında 250,00.-TL( İki yüz elli Türk Lirası) bedel karşılığı idarenin adresinden temin edilebilir.  İhale teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorundadır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Akdağmadeni/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Akdağmadeni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.

                                                                                        Yunis YILDIRIM

                                                                                       Birlik Müdürü

Eski yazılar «

image Genelge Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete çileri E- Randevu Sistemi Valilikler E-çileri Devletin Ksayolu