Kaymakamımızın Öğretmenler Günü Mesajı

     ahmetyildiz104-300x224

       Büyük Önder Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesinin 86. Yılı, bu anlamlı günün öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlanmasının ise 33. yılını aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz.

    İnsanları diğer varlıklardan farklı ve üstün kılan temel vasıflarından birisi öğrenebilen ve öğretebilen bir varlık olmasıdır. Öğrenme ve öğretme sürecinde ise en önemli görevi yerine getiren öğretmenler dünyanın en kutsal mesleğini icra etmektedirler.

      Bu yönüyle, öğretmenlik fedakarlık, cefakarlık isteyen saygın mesleklerin başında gelmektedir. Her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Sevgili Öğretmenlerimizin, Öğretmenler günü kutlar daha mutlu, başarılı ve huzurlu olmalarını dilerim.

Kas 14

Köylere Hizmet Götürme Birliği Karadikmen Köyü İhale İlanı

AKDAĞMADENİ KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

 İHALE İLANI

        Akdağmadeni İlçesi Karadikmen Köyü Kanalizasyon Yapım 6814 Mt.Koruge boru ve 140 Adet C parçası alım İşi, Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine  Göre, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : İbrahimağa Mahallesi Hükümet Konağı Kat: 3 Akdağmadeni/Yozgat
b) Telefon ve faks numarası : (0 354) 314 22 34 / (0 354) 314 37 56
c) Elektronik Posta Adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.akdagmadeni.gov.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karadikmen Köyü  Kanalizasyon  Yapımı Koruge Boru ve C Parçası alımı
b) Yapılacağı yer : Karadikmen Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde
sözleşme  yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Sözleşme Tarihinden itibaren 20 (yirmi)  takvim gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 21.11.2014 Cuma günü Saat: 14.30

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a )
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

ç )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;

4.2.1.1. İş deneyim belgeleri:

Bu iş için İş Bitirme Belgesi istenilmemektedir.

4.2.2.  İhale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler:

4.2.2.1. Anahtar Teknik Personel;

Bu iş için anahtar teknik personel istenilmemektedir.

4.2.2.2. Teknik Personel;

Bu iş için teknik personel istenilmemektedir.

5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

İhale dokümanı, Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve CD ortamında 300,00.-TL( Üç yüz Türk Lirası) bedel karşılığı idarenin adresinden temin edilebilir.  İhale teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorundadır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Akdağmadeni/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle birim fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Akdağmadeni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.

 

Yerel Yönetimler ve Sakin Kentler “Cittaslow” Projesi

    Kaymakamlığımızın ortaklığında koordine edilen ve Akdağmadeni Muhtarlar Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na sunularak destek alan projemiz dahilinde Akdağmadeni Kaymakamı, Akdağmadeni Muhtarlar Derneği Başkanı,  Akdağmadeni Yerel Yönetim Temsilcileri , Akdağmadeni Köy Muhtarları, STK’lar ve Ziraat Odası başkanlığından oluşan 40 kişilik bir grupla , Türkiye’de sayıları 5 olan “Sakin Kentler”e bir araştırma ve inceleme  gezisi  düzenlenmiştir.

    Gezimiz, Ankara’da Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ı ziyaretle başlamıştır.. Gezide İzmir (Seferihisar), Çanakkale (Gökçeada), Aydın(Yenipazar), Sakarya(Taraklı) ve Muğla (Akyaka) ilçelerinde Kaymakamlıklar, Belediyeler, STK lar ziyaret edilerek  Sakin Kentler ve Sakin Kent kriterleriyle ilgili bilgiler alınmış yerinde inceleme ve araştırma fırsatı elde edilmiştir.

Eski yazılar «

image Genelge Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete çileri E- Randevu Sistemi Valilikler E-çileri Devletin Ksayolu