İlçemizde Aile Eğitim Programı(AEP) Çerçevesinde 100 Kişiye ‘Aile İçi İletişim’ Eğitimi Verildi

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam standartlarını arttırmak ve toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Aile Eğitim Programı çerçevesinde 100 kişinin eğitim alması sağlandı.

Kaymakamlığımız girişimleriyle Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen “Aile İçi İletişim” konulu eğitimi Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali TATAR katılımcılara aktardı.

İhale İlanı

ihale

AKDAĞMADENİ KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İHALE İLANI

Akdağmadeni ilçesi 2 adet 24 derslikli İmam Hatip Lisesi, 1 adet 16 derslikli ortaokul, 2 adet 200 öğrencili pansiyon binası, 1 adet 100 öğrencili pansiyon binası, uygulama camii, kapalı spor salonu projeleri hizmet alım işi, Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 17. Maddesi a bendine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İdarenin
a) Adresi : İbrahimağa Mahallesi Hükümet Konağı Kat: 3 Akdağmadeni/Yozgat
b) Telefon ve faks numarası : (0 354) 314 22 34 / (0 354) 314 37 56
c) Elektronik Posta Adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.akdagmadeni.gov.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağmadeni ilçesi 2 adet 24 derslikli İmam Hatip Lisesi, 1 adet 16 derslikli ortaokul, 2 adet 200 öğrencili pansiyon binası, 1 adet 100 öğrencili pansiyon binası, uygulama camii, kapalı spor salonu projeleri hizmet alım işi

Kapalı alanları tahmini 49.000 m² olan Çamlık Mahallesi Orman Şefliği mevkii Şarkışla yolu 166 Ada 13 parsel Akdağmadeni/Yozgat adresindeki arsa üzerine iki bağımsız bina için Mimari, Betonarme-Statik, Makine-Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisatı, Altyapı projeleri, Çevre Düzenleme Projeleri ile yapım işi ihalesine yönelik ihale dokümanları ve dosyasının (metrajlar, yaklaşık maliyet hesapları, teknik şartnameler vb.) hazırlanmasıdır.

b) Yapılacağı yer : Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi Çamlık Mahallesi Orman Şefliği mevkii Şarkışla yolu 166 Ada 13 parseldeki 50.000 m² arsa
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 30.05.2014 Cuma günü Saat: 14.00

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a )
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c ) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

ç ) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.

d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;

4.2.1.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.1.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu Kurum ve kuruluşlarına okul binası proje çizim ve hazırlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

İhale dokümanı, Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve CD ortamında 250,00.-TL( ikiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığı idarenin adresinden temin edilebilir. İhale teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorundadır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Akdağmadeni/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Akdağmadeni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.

 

 

 

 

 

Yunis YILDIRIM

Birlik Müdürü

SODES KAPSAMINDA ÇANAKKALE GEZİSİ

Akdağmadeni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından SODES için hazırlanan proje kapsamında 3 gün 2 gece süreli Çanakkale gezisi düzenledi. SODES Akdağmadeni Kültür ve Sanat Evi Projesi kapsamında projeye katılan 80 öğrenci ve 8 öğretmen geziye katıldı.

Hamiyet öğrencilerinin de katıldığı gezide ;Eskişehir Anadolu Üniversite kampüsü, Sazova parkı ve Su Altı Dünyası Akvaryumu gezildi. Ayrıca Bandırma şehir merkezi de gezi kapsamındaydı.

Çanakkale de Namazgah tabyası, Abide, 57. Alay Şehitliği, Çanakkale savaşı Müzesi, Conkbayırı , Kanlı çukur ve Kanlı sırt.gezildi

Bursada Tophane Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi ve Ulu Cami gezildi.

Tarihi yarım adayı bir tur rehberi eşliğinde gezme fırsatı bulan gençlerimiz Çanakkale Şehitleri’nin “maneviyatı” ile buluşup, aziz vatan topraklarının nasıl savunulduğunu bir kez daha yerinde idrak etme fırsatı elde etti. Çoğu öğrenci ilk kez böyle bir geziye katıldıklarını ve geziden memnun kaldıklarını ifade etti.

Eski yazılar «

image Genelge Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete çileri E- Randevu Sistemi Valilikler E-çileri Devletin Ksayolu