Tapu Müdürlüğü

GENEL GÖREVLERİ:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana görevleri, Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak,tapu sicilinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek,tesis kadastrosu yaparak,taşınmaz malların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmaktır.

Tapu Müdürü: Gökhan AKKAYA

TAPU HİZMETLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde modern tapu sicilinin Yasal dayanağı, 08/12/2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunudur.(04 Ekim 1926 tarihli Medeni Kanun, işbu Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tapu sicili; taşınmaz ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümleri, cinsi, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak,rehin,şerh,beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yükümlülükler gösterilmektedir.

Tapu Sicil Müdürlükleri; taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak, tapu sicilini düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevli olup, bu sicillerin tutulmasından doğabilecek bütün zararlardan, Türk Medeni Kanunun 1007 nci maddesi uyarınca Devlet sorumludur.

Tapu sicilinde işlem yapmak isteyenler, bizzat veya vekilleri (temsilcileri) varsa vasi, kayyum ve Kanuni temsilcileri vasıtasıyla talepte bulunurlar.

Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlemler taşınmaz mallara yönelik olmak üzere üç yönlüdür.

Bunlar:

Akit düzenlenmesini gerektiren işlemler:

Satış,Bağış,Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Taksim,Trampa,İpotek,İntikal,Kat İrtifakı Tesisi ve Kat Mülkiyeti Tesisi vb.

Tescil işlemleri: Cins tashihi,İfraz, Tevhid ve İmar tescilleri vb.

Bilgi verici işlemler: Özellikle mahkeme ve icra daireleri başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tapu kayıt suretleri yazışmalar vs.

Ardeşen Tapu Sicil Müdürlüğümüzde, yukarda izah edilen hukuki işlemlere yönelik müracaatlar, mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerin daha süratli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla,Tapu Sicil Müdürlüklerinde otomasyon çalışmaları devam etmektedir.Otomasyona geçiş hususunda müdürlüğümüz,fiziki çalışma alanı ile taşınmaz mal kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarmış bulunmaktadır.

image Genelge Bilgi Sistemi Mevzuat Bilgi Sistemi Resmi Gazete çileri E- Randevu Sistemi Valilikler E-çileri Devletin Ksayolu